ژورنال دنیای نفیــــــــــس

کاشکی می شد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم